Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2013

- już się na mnie nie gniewasz?

- dziś nie. jutro nie wiem jak będzie.

- od czego to zależy?

- od ciebie. dziś jesteś. a jutro?

— "Einstein"
Reposted fromkawainka kawainka viabansujdziwko bansujdziwko

February 23 2013

Cześć! Chciałam się zapytać jak dieta? MUSZĘ schudnąć, więc szukam sprawdzonej i dobrej diety, dzięki za odpowiedź! :) 
3859 e717
Reposted fromcalifornia-love california-love vialivefree livefree
9942 026b
Reposted byblondineObstsalatchen88wrednycharaktercherrytomorrowmerydocholerykoskoss
5817 b92f
Reposted fromthesmajl thesmajl
A jeśli przyznam, że tęsknię .. zmieni się coś?
Reposted fromthesmajl thesmajl
7168 79da
Nie przy­tula się człowieka bez powodu. 
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viauhuhu uhuhu

October 21 2012

9573 1ffa

October 17 2012

6996 6784
Reposted fromrozaliee rozaliee viaSayid Sayid
0177 b68f
Reposted fromcountingme countingme viaSayid Sayid

October 14 2012

-Rety jak mi gorąco, Piotrusiu nie masz czegoś zimnego?
-Przytul się do mnie jestem zimnym draniem

August 06 2012

Po pierwsze- Kasia ma zawsze rację .
Po drugie- nie wiesz co zrobić? wróć do punktu pierwszego. 
— ajemkejt.soup.io
W dzisiejszych czasach ironia to podstawa komunikowania się między ludźmi.
Reposted frommefir mefir viakateistrue kateistrue
W dzisiejszych czasach ironia to podstawa komunikowania się między ludźmi.
Reposted frommefir mefir viakateistrue kateistrue
Spadnę tak już 15 raz
Głową w dół oczami na twarz
Spadnę tam gdzie stałeś
Gdzie ostatni raz cię widziałam
— Strachy na Lachy
Reposted fromkateistrue kateistrue

July 19 2012

Nieto­leran­cja jest cechą głupców a ich głupo­ta jest dla nich sa­mych mądrością. 

Reposted bypesymistasteppenbialasmierc
"Obec­nie to­leran­cja stała się kolejnym
narzędziem zwal­niającym od myślenia.
Po prze­cież łat­wiej coś obojętnie
ak­cepto­wać niż zas­ta­nowić się nad tym.
dlacze­go tak, dlacze­go nie. "

July 18 2012

Roz­mo­wa z Bo­giem to bar­dziej roz­mo­wa ze sa­mym sobą, poukłada­nie so­bie różnych rzeczy, gdy cza­sy są ciężkie i nie ma roz­wiąza­nia A czy B. To rachu­nek su­mienia, rachu­nek zdol­ności do życia, a także rachu­nek miłości do ludzi, na których ci zależy. 

July 17 2012

Zawsze wybieraj najtrudniejszą drogę. Tam nie ma konkurencji.
— Charles de Gaulle
Być Twoim najpiękniejszym powitaniem i najtrudniejszym pożegnaniem.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl